Giả lập hội thoại


How do you feel about that restaurant?

Cậu cảm thấy thế nào về nhà hàng đó?

It wasn't all that great.

Nó không được tuyệt vời lắm.

What did you dislike the most?

Cậu không thích điều gì nhất?

I don't think that they had their act together. They didn't seem well prepared.

Mình không nghĩ họ làm việc kết nối với nhau. Họ dường như không chuẩn bị tốt mọi thứ.

Did you think that the food was any good?

Cậu có nghĩ thức ăn ngon không?

I wasn't all that impressed by the food.

Mình không có ấn tượng về đồ ăn.

The service certainly could have been better.

Dịch vụ chắc chắn tốt hơn.

The service did not help the situation.

Dịch vụ không giúp gì được trong tình thế này.

Is this a restaurant that you want to come back to?

Đây có phải là nhà hàng cậu muốn quay lại không?

I am not really interested in trying this restaurant again.

Mình thực sự không muốn quay lại nhà hàng này nữa.