Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Did you think that the food was any good?
Cậu có nghĩ thức ăn ngon không?
I wasn't all that impressed by the food.
Mình không có ấn tượng về đồ ăn.
The service certainly could have been better.
Dịch vụ chắc chắn tốt hơn.
The service did not help the situation.
Dịch vụ không giúp gì được trong tình thế này.
Học câu