Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

top-notch

/ˌtɒpˈnɒtʃ/

hạng nhất, số một

a top-notch lawyer

attentive

/əˈten.tɪv/

chăm chú

an attentive class

Chọn tất cả