Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

awesome

/ˈɔː.səm/

tuyệt vời

his strength was awesome

dish

/dɪʃ/

đĩa

a glass dish

Chọn tất cả