Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

special

/ˈspeʃ.əl/

đặc biệt

he did it as a special favour

exceptionally

/ik'sep∫ənəli/

[một cách] khác thường

an exceptionally beautiful child

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

kinh nghiệm

does she have much experience of teaching?

Chọn tất cả