Atomic

600 từ vựng toeic

Taxes : Thuế

học từ vựng

0%

Từ cần học

calculation

/ˌkæl.kjəˈleɪ.ʃən/

‹sự/kết quả› tính, tính toán; ‹sự› dự tính, trù liệu

our calculations show that the firm made a profit of over £1.000.000 last year

deadline

/ˈded.laɪn/

thời hạn chót

I have a March deadline for the novel

file

/faɪl/

sắp xếp, sắp đặt

joint

/dʒɔɪnt/

chung, cùng

knee joint

owe

/əʊ/

nợ, mắc nợ; mang ơn, hàm ơn, chịu ơn

he owes his father 50 dollars; he owes 50 dollars to his father

penalty

/ˈpen.əl.ti/

khoản tiền phạt

a penalty for late delivery

preparation

/ˌprep.ərˈeɪ.ʃən/

‹sự› chuẩn bị, sửa soạn

you can't pass an exam without preparation

refund

/ˈriː.fʌnd/

(n) sự trả lại tiền; (v) trả lại, hoàn lại tiền

refund a deposit

spouse

/spaʊs/

Chồng, vợ

withhold

/wɪðˈhəʊld/

cố nín, cố nhịn, kìm lại, giữ lại; ngăn cản, cản trở

the board has decided to withhold part of their grant money from certain students

Chọn tất cả