Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

TECHNOLOGY AND YOU - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

pull

/pʊl/

lấy ra, kéo

a pull on the rope will make the bell ring

full

/fʊl/

đầy

my cup is full

foot

/fʊt/

bàn chân

look

/lʊk/

xem, nhìn

we looked but saw nothing

school

/skuːl/

trường học

primary school

tooth

/tuːθ/

răng

she still has all her own teeth

afternoon

/ˌɑːf.təˈnuːn/

buổi xế trưa, chiều

lay

/leɪ/

đặt, để

lay the book on the table

ink

/ɪŋk/

mực (viết, vẽ)

written in ink

cook

/kʊk/

nấu ăn

where did you learn to cook?

food

/fuːd/

thực phẩm, thức ăn

we cannot survive for long without food and drink

fruit

/fruːt/

trái cây, hoa quả

bananas, apples and oranges are all fruit

tidy

/ˈtaɪ.di/

gọn gàng, ngăn nắp

a tidy room

satellite

/ˈsæt.əl.aɪt/

vệ tinh

the moon is the Earth's satellite

instrument

/ˈɪn.strə.mənt/

dụng cụ

a surgical instrument

fridge

/frɪdʒ/

tủ lạnh

fresh

/freʃ/

tươi sống, tươi ngon (thực phẩm)

fresh news

earthquake

/ˈɜːθ.kweɪk/

động đất

rumour

/ˈruː.mər/

tin đồn, lời đồn thổi

rumour has it (goes) that

Chọn tất cả