Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

TECHNOLOGY AND YOU - READING & WRITING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

CD-ROM

CD-ROM

đĩa CD dùng để lưu trữ

typewriter

/ˈtaɪpˌraɪ.tər/

máy đánh chữ

communicator

/kəˈmjuː.nɪ.keɪ.tər/

người truyền tin, đơn vị truyền tin

keyboard

/ˈkiː.bɔːd/

bàn phím

mouse

/maʊs/

con chuột (vi tính)

a house mouse

printer

/ˈprɪn.tər/

máy in

speaker

/ˈspiː.kər/

loa

may I introduce our speaker for this evening

device

/dɪˈvaɪs/

thiết bị, dụng cụ, máy móc

a device for measuring pressure

hardware

/ˈhɑːd.weər/

phần cứng

software

/ˈsɒft.weər/

phần mềm

storage

/ˈstɔː.rɪdʒ/

sự lưu trữ (dữ liệu)

a loft with large storage capacity

data

/ˈdeɪ.tə/

dữ liệu

the data is (are) being analysed

type

/taɪp/

đánh chữ, gõ chữ

which type of tea do you prefer?

print

/prɪnt/

in

headline are written in large print

interact

/ˌɪn.təˈrækt/

tiếp xúc, trao đổi, tương tác

chemicals that interact to form a new compound

miraculous

/mɪˈræk.jə.ləs/

kì diệu, thần kì

make a miraculous recovery

Chọn tất cả