Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

TECHNOLOGY AND YOU - READING & WRITING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

divide

/dɪˈvaɪd/

chia

divide the class [up] into small groups

vdu

vdu

(tin học) thiết bị hiển thị

electronic

/ˌel.ekˈtrɒn.ɪk/

(thuộc) điện tử

an electronic calculator

display

/dɪˈspleɪ/

hiển thị

display goods for sale

computer

/kəmˈpjuː.tər/

máy vi tính

multiply

/ˈmʌl.tɪ.plaɪ/

nhân

children learning to multiply and divide

slot

/slɒt/

rãnh, khía, khe hẹp

put a coin in the slot

cord

/kɔːd/

dây điện

parcels tied with cord

volume

/ˈvɒl.juːm/

âm lượng

an encyclopedia in 20 volumes

sound

/saʊnd/

tiếng, âm thanh (ti vi, đài,...)

have sound teeth

power

/paʊər/

nguồn khởi động

I will do everything on my power to help you

machine

/məˈʃiːn/

máy, máy móc

sewing machine

accuracy

/ˈæk.jə.rə.si/

sự chính xác, độ chính xác

predict something with great accuracy

adjust

/əˈdʒʌst/

điều chỉnh, làm cho thích hợp

she carefully adjusted her clothes and her hair before going out

Chọn tất cả