Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

TECHNOLOGY AND YOU - SPEAKING & LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

process

/ˈprəʊ.ses/

xử lý (tin học)

the processes of digestion

camcorder

camcorder

máy quay video

transmit

/trænzˈmɪt/

truyền tải, truyền

the World Cup Final is being transmitted live to over fifty countries

receive

/rɪˈsiːv/

nhận, tiếp nhận

receive a letter

secretary

/ˈsek.rə.tər.i/

thư ký

lesson

/ˈles.ən/

bài học

my yoga lesson begins in five minutes

understand

/ˌʌn.dəˈstænd/

hiểu

I'm not sure that I fully understand you

memory

/ˈmem.ər.i/

trí nhớ

he has a good memory for dates

store

/stɔːr/

lưu trữ, chứa đựng

lay in stores of coal for the winter

design

/dɪˈzaɪn/

thiết kế

a machine of faulty design will not sell well

participant

/pɑːˈtɪs.ɪ.pənt/

người tham gia

a participant in a debate

information

/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/

thông tin

this book gives all sorts of useful information on how to repair cars

shy

/ʃaɪ/

nhút nhát, bẽn lẽn, e thẹn

he was too shy to speak to her

Chọn tất cả