17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

university

trường đại học

Xóa

code

mã số

Xóa

spell

đánh vần

Xóa

connect

kết nối, nối lại

Xóa

department

khoa, phòng, cục, sở, ban