Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

university

/ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

trường đại học

she hopes to go to university next year

code

/kəʊd/

mã số

crack a code

spell

/spel/

đánh vần

be under the spell

connect

/kəˈnekt/

kết nối, nối lại

the two towns are connected by a railway

department

/dɪˈpɑːt.mənt/

khoa, phòng, cục, sở, ban

Chọn tất cả