Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

TEST YOURSELF A

học từ vựng

0%

Từ cần học

role

/rəʊl/

vai trò

to play the leading role

declare

/dɪˈkleər/

tuyên bố, công bố

declare somebody to be guilty

outfit

/ˈaʊt.fɪt/

bộ trang phục

a complete car repair outfit

wrap

/ræp/

gói, bọc

I have wrapped [up] the parcels and they're ready to be posted

pub

/pʌb/

quán rượu

they've gone down to the pub for a drink

prominently

/'prɒminəntli/

một cách nổi bật, dễ thấy

the notice was prominently displayed

delightful

/dɪˈlaɪt.fəl/

thú vị

colourful

/ˈkʌl.ə.fəl/

sặc sỡ, nhiều màu sắc

colourful material

thrilled

/θrɪld/

vô cùng vui sướng, vui mừng

a thrill of joy

wedding

/ˈwed.ɪŋ/

lễ cưới, đám cưới

a wedding present

smart

/smɑːt/

bảnh bao, thanh lịch, gọn gàng

a smart hat

Chọn tất cả