Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

TEST YOURSELF A1

học từ vựng

0%

Từ cần học

warm

/wɔːm/

ấm áp, ấm

warm water

posture

/ˈpɒs.tʃər/

tư thế, dáng điệu

the artist asked his model to take a reclining posture

gesture

/ˈdʒes.tʃər/

điệu bộ, cử chỉ

communicating by gesture

interpret

/ɪnˈtɜː.prɪt/

hiểu (theo một cách nào đó)

interpret an insciption

slumped

/slʌmpt/

sụp xuống; ngồi sụp xuống

tired from her walk she slumped down onto the sofa

smile

/smaɪl/

nụ cười

with a cheerful smile on his face

clue

/kluː/

manh mối, đầu mối

we have no clue as to where she went after she left home

challenge

/ˈtʃæl.ɪndʒ/

sự thách thức, sự thử thách

accept a challenge

modern

/ˈmɒd.ən/

hiện đại

in the modern world (age)

Chọn tất cả