Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

TEST YOURSELF B - 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

count

/kaʊnt/

đếm

he can't count yet

skating

/ˈskeɪ.tɪŋ/

môn trượt băng

discus

/ˈdɪs.kəs/

môn ném dĩa

attach

/əˈtætʃ/

coi, cho là, gán cho

attach a label to each piece of luggage

cycle

/ˈsaɪ.kəl/

chu kỳ, chu trình

the cycle of the seasons

deed

/diːd/

hành động, thành tích

deeds of heroism

javelin

/ˈdʒæv.lɪn/

thi ném lao, môn ném lao

halt

/hɒlt/

cho dừng lại; bắt dừng lại

work was brought (came) to a halt when the machine broke down

youth

/juːθ/

thế hệ trẻ, giới trẻ

the days of youth

championship

/ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/

giải vô địch

win the world championship

crown

/kraʊn/

vương miện

wear the crown

fitness

/ˈfɪt.nəs/

sự tráng kiện, sung sức

in many sports [physical] fitness is not as important as technique

honour

/ˈɒn.ər/

tôn vinh, ca ngợi

the seat of honour at the head of table

battle

/ˈbæt.əl/

cuộc chiến đấu; trận đánh

go out to battle

Chọn tất cả