17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

wonder

muốn biết, tự hỏi

Xóa

count

coi là, coi như, cho là

Xóa

equivalent

tương đương

Xóa

particular

riêng biệt, cá biệt; cụ thể

Xóa

level

cấp độ, trình độ

Xóa

fulfill

đáp ứng (lòng mong muốn, mục đích)

Xóa

supplementary

bổ sung

Xóa

standard

mức tiêu chuẩn

Xóa

content

nội dung

Xóa

specialize

chuyên về

Xóa

supermarket

siêu thị

Xóa

lift

sự đi nhờ xe, sự quá giang

Xóa

lost

lạc đường

Xóa

reach

đạt tới, lên đến

Xóa

prize

giải thưởng, phần thưởng