Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

TEST YOURSELF B

học từ vựng

0%

Từ cần học

wonder

/ˈwʌn.dər/

muốn biết, tự hỏi

the children watched the conjurer in silent wonder

count

/kaʊnt/

coi là, coi như, cho là

he can't count yet

equivalent

/ɪˈkwɪv.əl.ənt/

tương đương

he changed his pounds for the equivalent amount in dollars

particular

/pəˈtɪk.jə.lər/

riêng biệt, cá biệt; cụ thể

in this particular case

level

/ˈlev.əl/

cấp độ, trình độ

level ground

fulfill

/ful'fil/

đáp ứng (lòng mong muốn, mục đích)

to fulfil one's hop

supplementary

/ˌsʌp.lɪˈmen.tər.i/

bổ sung

a supplementary lecture

standard

/ˈstæn.dəd/

mức tiêu chuẩn

standard of height required for recruits to the police force

content

/kənˈtent/

nội dung

are you content with your present salary?

specialize

/ˈspeʃ.əl.aɪz/

chuyên về

he specialized in oriental history

supermarket

/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/

siêu thị

lift

/lɪft/

sự đi nhờ xe, sự quá giang

I can't lift this bag, it's too heavy

lost

/lɒst/

lạc đường

lost keys

reach

/riːtʃ/

đạt tới, lên đến

reach out one's hand

prize

/praɪz/

giải thưởng, phần thưởng

Chọn tất cả