Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

TEST YOURSELF C

học từ vựng

0%

Từ cần học

source

/sɔːs/

nguồn

where is the source of the Red River?

switch

/swɪtʃ/

công tắc

a two-way switch

political

/pəˈlɪt.ɪ.kəl/

thuộc về chính trị

a political party

leg

/leɡ/

chân

until

/ənˈtɪl/

cho đến khi

wait until the rain stops

straight

/streɪt/

thẳng, thẳng hướng, không cong

a straight line

essential

/ɪˈsen.ʃəl/

cần thiết, thiết yếu

we can live without clothes, but food and drink are essential

discussion

/dɪˈskʌʃ.ən/

cuộc thảo luận

expensive

/ɪkˈspen.sɪv/

đắt, mắc

an expensive car

danger

/ˈdeɪn.dʒər/

nguy cơ, mối hiểm họa

in danger of one's life

strange

/streɪndʒ/

lạ, lạ lẫm

in a strange country

dominate

/ˈdɒm.ɪ.neɪt/

chi phối, thống trị

he has authority, but he doesn't try to dominate [others]

argument

/ˈɑːɡ.jə.mənt/

sự tranh cãi, tranh luận

have an argument with the referee about his decision

Chọn tất cả