Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

employee

/ɪmˈplɔɪ.iː/

nhân viên, người làm, người làm công

socially

/ˈsəʊ.ʃəl.i/

về mặt xã hội, có tính xã hội

I know him through work, but not socially

advertise

/ˈæd.və.taɪz/

quảng cáo

advertise a meeting

promotion

/prəˈməʊ.ʃən/

sự thăng cấp; sự thăng chức; sự đề bạt

gain (win) promotion

astonish

/əˈstɒn.ɪʃ/

làm kinh ngạc

the news astonished everyone

splash

/splæʃ/

nước văng ra, một chút nước (sô-đa thêm vào rượu)

stop splashing me

demand

/dɪˈmɑːnd/

nhu cầu, yêu cầu

it is impossible to satisfy all your demands

Chọn tất cả