Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Once upon a time, there was a rich Caliph in Baghdad.
Ngày xửa ngày xưa, có một vị Caliph giàu có ở Baghdad.
He was very famous because he was wise and kind.
Ngài rất nổi tiếng vì thông minh và tốt bụng.
One morning he sent his servant, Abdul, to the market to buy some fruit.
Một sáng nọ, ngài cử người hầu, tên Abdul, ra chợ để mua ít hoa quả.
As Abdul was walking through the market, he suddenly felt very cold.
Khi Abbul đang đi qua chợ, bỗng cậu thấy rất lạnh.
He knew that somebody was behind him.
Cậu biết ai đó đang ở sau mình.
He turned round and saw a I tall man, dressed in black.
Cậu quay lại và thấy một người đàn ông cao ráo, mặc đồ đen.
He couldn't see the man's face, only his eyes.
Cậu không thể thấy mặt người đàn ông, chỉ thấy đôi mắt.
The man was staring at him, and Abdul began to shiver.
Người đàn ông đang chằm chằm nhìn cậu, và Abdul bắt đầu run rẩy.
"Who are you? What do you want?" Abdul asked.
"Ông là ai? Ông muốn gì?" Abdul hỏi.
The man in black didn't reply.
Người đàn ông mặc đồ đen không trả lời.
"What's your name?" Abdul asked nervously.
"Tên ông là gì?" Abdul không yên lòng hỏi.
"I... am... Death," the stranger replied coldly and turned away.
"Ta ... là... Tử thần," Kẻ lạ mặt lạnh lùng đáp lại và quay đi.
Abdul dropped his basket and rail all the way back to the Caliph's house.
Abdul đánh rơi chiếc giỏ và chạy về nhà Caliph.
He rushed into the Caliph's room.
Cậu lao vào phòng của Caliph.
"Excuse me, master. I have to leave Baghdad immediately." Abdul said
"Xin lỗi, thưa chủ nhân. Tôi muốn rời Baghdad ngay lập tức," Abdul nói.
"But why? What happened?", The Caliph asked.
"Nhưng tại sao? CÓ việc gì xảy ra thế?" Vị Caliph hỏi.
"I've just met Death in the market.", Abdul replied.
"Con vừa mới gặp thần Chết ngoài chợ," Abdul đáp lại.
"Are you certain?", said the Caliph.
"Ngươi chắc chứ?" Vị Caliph nói.
"Yes, I'm certain. He was dressed in black, and he stared at me."
"Vâng, con chắc chắn. Ông ta mặc đồ đen, và cứ nhìn con chằm chằm.
"I'm going to my father's house in Samarra.
Con sẽ về nhà cha con ở Samarra.
If I go at once, I'll be there before sunset."
Nếu đi ngay, con sẽ tới đó trước hoàng hôn."
The Caliph could see that Abdul was terrified and gave him permission to go to Samarra.
Vị Caliph có thể thấy Abdul sợ hãi và cho phép cậu về Samarra.
The Caliph was puzzled.
Vị Caliph thấy bối rối.
He was fond of Abdul and he was angry because Abdul had been badly frightened by the stranger in the market.
Ngài rất thích Abdul và ngài thấy giận dữ vì Abdul lại bị doạ sợ chết khiếp bởi một kẻ lạ mặt ngoài chợ.
He decided to go to the market and investigate.
Ngài quyết định ra chợ và điều tra.
When he found the man in black, he spoke to him angrily.
Khi ngài thấy gã đàn ông trong trang phục đen, ngài nói với ông ta một cách tức giận.
"Why did you frighten my servant?"
"Tại sao ngươi lại doạ người hầu của ta?"
"'Who is your servant?" The stranger replied.
"Ai là người hầu của ngươi?" Kẻ lạ mặt đáp lời.
"His name is Abdul," answered the Caliph.
"Tên cậu ta là Abdul," Vị Caliph trả lời.
"I didn't want to frighten him, I was just surprised to see him in Baghdad."
"Tôi không muốn doạ cậu ta. Tôi chỉ ngạc nhiên vì thấy cậu ta ở Baghdad."
"Why were you surprised?" The Caliph asked.
"Tại sao người lại ngạc nhiên?" vị Caliph hỏi.
"I was surprised because I've got an appointment witn him... tonight... in Samarra!"
"Ta ngạc nhiên bởi vì ta đã có một cuộc hẹn gặp với cậu ta... vào đêm nay... ở Samarra!"
Học câu