Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Joe asked me something about science just now. But I didn’t know the answer.
Vừa nãy Joe hỏi mình điều gì đấy về khoa học. Nhưng mình không biết trả lời thế nào.
I’m good at science. Ask me.
Mình giỏi về khoa học. Hỏi Mình đi.
OK. Why is the sky blue?
Được đấy. Tại sao bầu trời có màu xanh?
I’ll explain it in a simple way. Light comes through the air from the sun in waves.
Mình sẽ giải thích một cách thật đơn giản thôi nhé. Ánh sáng được truyền đến qua không khí từ sóng mặt trời.
The light is in many colors, right?
Ánh sáng có nhiều màu sắc phải không?
Right. Blue light waves are smaller than air molecules. They sometimes get absorbed by these molecules.
Đúng vậy. Sóng ánh sáng màu xanh nhỏ hơn phân tử không khí. Đôi khi chúng bị hấp thụ bởi những phân tử này.
OK. What happens then?
Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?
Then the blue light waves scatter in many directions. Your eyes see this blue light from above you, after it leaves the air molecules.
Sau đó, sóng ánh sáng màu xanh tán xạ thành nhiều hướng khác nhau. Đôi mắt của cậu nhìn thấy ánh sáng màu xanh này từ phía trên cậu, sau khi nó rời khỏi các phân tử không khí.
So that is what makes the sky blue! What happens to the other colors?
Vì vậy, đó là những gì làm cho bầu trời có màu xanh! điều gì xảy ra với các màu khác?
They reflect off the things that they hit. Your shirt is red because our eyes see the red light reflected from it.
Các màu khác nhau tán xạ vào những vật chúng chiếu. Áo của bạn màu đỏ vì mắt chúng ta nhìn thấy màu đỏ được truyền từ ánh sáng mặt trời
Now I understand why the sky is blue!
Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao bầu trời lại có xanh!
Học câu