Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

science

/ˈsaɪ.əns/

khoa học

a man of science

absorb

/əbˈzɔːb/

hấp thụ, hút, hút thu (nước)

dry sand absorbed water

light

/laɪt/

ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ban ngày

the light of the sun (of a lamp)

reflect

/rɪˈflekt/

tán xạ, phản chiếu, phản xạ, dội lại

he looked at his face reflected in the mirror

understand

/ˌʌn.dəˈstænd/

hiểu, nắm được ý, biết

I'm not sure that I fully understand you

above

/əˈbʌv/

phía trên, trên đầu, trên đỉnh đầu

I heard some noises coming from the room above

molecule

/ˈmɒl.ɪ.kjuːl/

(hoá học) phân tử

scatter

/ˈskæt.ər/

ném, tung

the crowd scattered

Chọn tất cả