Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
In the studio with me this morning is Sally Farnham, the daugher of circus owner, Bertie Farnham.
Sáng nay, trong phòng ghi âm cùng với tôi là Sally Famham, con gái của chủ nhân đoàn xiếc, Bertie Famham.
Farnham's circus will be here in Watermouth for two weeks. That's right, isn't it, Sally?
Ðoàn xiếc Famham sẽ lưu diễn ở Watermouth trong hai tuần. Có phải không, cô Sally?
Yes, that's right. We open tomorrow for two weeks.
Vâng, đúng thế. Chúng tôi sẽ khai mạc vào ngày mai và lưu diễn trong hai tuần.
Has the circus arrived yet, Sally?
Ðoàn xiếc đã tới chưa cô Sally?
I suppose there's a lot to be done between now and the first show.
Chắc phải có nhiều việc cần làm từ bây giờ cho đến buổi trình diễn đầu tiên
There are posters to be put up, newspaper ads to be arranged, casual labour to be hired and so on.
Nào là dán bích chương, đăng quảng cáo trên báo, mướn nhân công v.v...
When will the circus actually arrive?
Khi nào đoàn xiếc mới tới?
But not many realize how much work there is, do they?
Nhưng ít người hiểu được có bao nhiêu công việc phải làm, phải không?
That's right. We'll be working all day and half the night.
Ðúng thế. Chúng tôi sẽ làm việc cả ngày và đến nửa đêm.
It's a bit like moving a small army.
Nó gần giống như di chuyển một đoàn quân nhỏ vậy.
Thank you, Sally, for coming in to talk to us. Now don't forget, folks.
Cảm ơn cô Sally đã đến nói chuyện với chúng tôi. Nào bây giờ quí thính giả đừng quên nhé.
Farham's Circus will be in town for weeks until 28th August.
Ðoàn xiếc Famham sẽ lưu diễn ở thị trấn trong 2 tuần cho đến ngày 28-8.
Học câu