Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
THE CIRCUS IS COMING
Ðoàn xiếc sắp tới.
This is RW2, Watermouth's own independent radio station.
Ðây là RW2, trạm truyền thanh độc lập của Watermouth.
In the studio with me this morning is Sally Farnham, the daugher of circus owner, Bertie Farnham.
Sáng nay, trong phòng ghi âm cùng với tôi là Sally Famham, con gái của chủ nhân đoàn xiếc, Bertie Famham.
Farnham's circus will be here in Watermouth for two weeks. That's right, isn't it, Sally?
Ðoàn xiếc Famham sẽ lưu diễn ở Watermouth trong hai tuần. Có phải không, cô Sally?
Yes, that's right. We open tomorrow for two weeks.
Vâng, đúng thế. Chúng tôi sẽ khai mạc vào ngày mai và lưu diễn trong hai tuần.
Has the circus arrived yet, Sally?
Ðoàn xiếc đã tới chưa cô Sally?
No, no. Not yet. It's on the road somewhere between Sandpool and here.
Chưa. Chưa tới. Hiện đoàn đang trên đường đến đây, giữa Sandpool và Watermouth.
I suppose there's a lot to be done between now and the first show.
Chắc phải có nhiều việc cần làm từ bây giờ cho đến buổi trình diễn đầu tiên
Yes, that right. I've already been here for the three days.
Vâng, đúng thế. Tôi đã có mặt ở đây 3 ngày nay.
There were all the advance arrangements to be made
Có nhiều việc phải xếp đặt trước.
It's like preparing for small invasion.
Giống như chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhỏ vậy.
What sort of things have you done?
Cô đã làm những loại việc gì?
Oh, there're so many things to be done, you know.
Ồ, có rất nhiều việc phải làm, như ông biết đấy.
There are posters to be put up, newspaper ads to be arranged, casual labour to be hired and so on.
Nào là dán bích chương, đăng quảng cáo trên báo, mướn nhân công v.v...
When will the circus actually arrive?
Khi nào đoàn xiếc mới tới?
In the next hour or so.
Trong khoảng một giờ nữa thôi.
The first trucks should be arriving any time now, and then the hard work really begins.
Bây giờ những chuyến xe tải đầu tiên sẽ đến vào bất kỳ lúc nào, và rồi công việc nặng nhọc thực sự bắt đầu.
Most people love the circus, don't they?
Phần lớn mọi người đều thích xiếc phải không?
But not many realize how much work there is, do they?
Nhưng ít người hiểu được có bao nhiêu công việc phải làm, phải không?
That's right. We'll be working all day and half the night.
Ðúng thế. Chúng tôi sẽ làm việc cả ngày và đến nửa đêm.
It's a bit like moving a small army.
Nó gần giống như di chuyển một đoàn quân nhỏ vậy.
But, fingers crossed, by tomorrow morning everything will have been set up in time for the afternoon performance.
Nhưng cầu trời khoảng sáng mai tất cả mọi việc sẽ được sắp đặt sẵn sàng cho buổi trình diễn ban chiều.
Oh, there's the grand parade through the town centre at 11.30, so don't forget to come and see us.
Ô, còn có một cuộc diễu hành lớn qua trung tâm thị trấn vào lúc 11 giờ 30, nhớ đến xem chúng tôi.
Thank you, Sally, for coming in to talk to us. Now don't forget, folks.
Cảm ơn cô Sally đã đến nói chuyện với chúng tôi. Nào bây giờ quí thính giả đừng quên nhé.
The grand circus parade will start from the pier at 11.30, go along the promenade, through the gardens and finish in Jubilee Park.
Cuộc diễu hành lớn của đoản xiếc sẽ bắt đầu từ bến cảng lúc 11 giờ 30 đi xuôi theo lối đi dạo, qua các vườn hoa và dừng lại ở công viên Jubilee.
Farham's Circus will be in town for weeks until 28th August.
Ðoàn xiếc Famham sẽ lưu diễn ở thị trấn trong 2 tuần cho đến ngày 28-8.
Now for some music.
Bây giờ mời quí thính giả thưởng thức vài phút âm nhạc.
Học câu