17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

independent

độc lập

Xóa

arrangement

sự sắp xếp, sự sắp đặt; cách sắp xếp

Xóa

labour

sự lao động

Xóa

parade

cuộc diễu hành

Xóa

hire

thuê, mướn