Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

independent

/ˌɪn.dɪˈpen.dənt/

độc lập

an independent state

arrangement

/əˈreɪndʒ.mənt/

sự sắp xếp, sự sắp đặt; cách sắp xếp

a plan of the seating arragements

labour

/ˈleɪ.bər/

sự lao động

manual labour

parade

/pəˈreɪd/

cuộc diễu hành

a drill parade

hire

/haɪər/

thuê, mướn

hire a bicycle

Chọn tất cả