Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Samantha is going to an Easter egg hunt.
Samantha sẽ đi tìm trứng Phục sinh.
Tracey is going to an Easter egg hunt.
Tracey sẽ đi tìm trứng Phục sinh.
The Easter egg hunt is at Sydney's house.
Cuộc truy tìm trứng Phục sinh ở tại nhà của Sydney.
It is going to be fun.
Sẽ vui lắm đây.
Sydney's mom hid chocolate eggs.
Mẹ của Sydney giấu trứng sô cô la.
Sydney's mom hid chocolate bunnies.
Mẹ của Sydney giấu những con thỏ sô-cô-la.
Everybody is here.
Mọi người đều ở đây.
Everybody has an Easter basket.
Mọi người đều có một giỏ Phục Sinh.
The Easter egg hunt can start.
Cuộc tìm trứng Phục sinh được bắt đầu.
Everybody must close their eyes.
Mọi người phải nhắm mắt lại.
One, two, three, go!
Một, hai, ba đi nào!
Samantha finds an Easter egg.
Samantha tìm thấy một quả trứng Phục sinh.
The Easter egg is behind a table.
Trứng Phục sinh nằm phía sau một cái bàn.
She puts it in her basket.
Cô ấy lấy nó để vào trong giỏ.
Tracey finds a chocolate Easter bunny.
Tracey tìm thấy một chú thỏ Phục sinh sô-cô-la.
It's under the couch.
Nó nằm dưới ghế dài.
Tracey puts in her basket.
Tracey lấy để vào trong giỏ của cô ấy.
Sydney finds a chocolate Easter bunny too.
Sydney cũng tìm thấy một chú thỏ Phục Sinh sô-cô-la.
It's in front of the television.
Nó ở phía trước tivi.
She puts in her basket.
Cô đặt trong giỏ của mình.
Everybody finds lots of chocolate.
Mọi người đều tìm thấy rất nhiều sô-cô-la.
Everybody shares their chocolate.
Mọi người đều chia sẻ sô cô la của họ.
Samantha, Tracey, and Sydney love Easter.
Samantha, Tracey và Sydney yêu thích lễ phục sinh.
Học câu