Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Justin Wedgewood and Lenny Smith are antique-dealers.
Justin Wedgewood và Lenny Smith là những người buôn bán đồ cổ.
They've got a very successful business.
Việc làm ăn của họ rất thành công.
They travel around the country buying antique furniture and paintings from junk-shops and from elderly people
Họ đi khắp đất nước thu mua những nội thất và tranh cổ từ những cửa hàng đồ cũ và từ những người già cả
and then they sell them from their shop in Kensington, a fashionable part of London.
rồi bán chúng trong cửa hàng ở Kensington, một góc rất xu hướng của London.
Today they're in small Welsh town.
Hôm nay họ ở thị trấn nhỏ Welsh.
Justin's just come out of a little junk-shops, and he seems very excited.
Justin vừa mới đi ra từ một cửa hàng đồ cũ nhỏ, và anh dường như rất phấn chấn.
Lenny, we're in luck!
Justin: Lenny, chúng ta gặp may rồi!
There's a painting in there, a landscape, it's a good one.
Có một bức tranh ở trong ấy, một bức phong cảnh, có vẻ tốt đấy.
I thought it might be valuable, so I had a good look at the signature. It isn't very clear. I think it may be a Constable.
Tôi nghĩ nó có thể có giá trị đấy, nên tôi mới nhìn kỹ chữ ký xem sao. Nó không rõ lắm. Tôi nghĩ có thể nó là một bức của Constable.
A Constable? It can't be!
Lenny: Của Constable ư? Không thể nào!
They're all in art galleries. They're worth a fortune!
Chúng đều ở trong phòng trưng bày nghệ thuật cả. Chúng đáng giá cả gia tài!
Well, someone found one two years ago. This might be another.
Justin: Ồ, hai năm trước có người tìm ra một bức. Đây có thể là một bức khác.
It's dirty and it isn't in very good condition.
Nó bẩn với cả tình trạng không được tốt lắm.
How much do you think it's worth?
Lenny: Anh nghĩ nó đáng bao nhiêu?
I don't know. It may be worth a hundred thousand, it might even be worth more!
Justin: Tôi không biết. Có thể đáng một trăm nghìn, thậm chí hơn thế!
Be careful, Justin. We'd better use the old trick.
Lenny: Cẩn trọng đấy, Justin. Chúng ta nên dùng mánh cũ.
Right. There's a chair in the window. It must be worth about five pounds.
Justin: Phải. Có một chiếc ghế ở kế cửa sổ. Nó phải đáng khoảng 5 bảng.
I'll offer the old lady fifty quid for it.
Tôi sẽ trả bà lão 50 bảng cho nó.
She'll be so pleased that she won't think about the painting.
Bà ấy sẽ hài lòng và chẳng nghĩ gì về bức tranh đâu.
Don't say you want the painting, say you want the frame. OK?
Lenny: Đừng nói anh muốn bức tranh, cứ nói muốn khung tranh thôi. Được chứ?
Fine, you'd better wait in the van, I'd rather do this on my own.
Justin: Tốt, đợi trong xe nhé. Tôi muốn tự làm việc này một mình.
Er... Justin, check the signature before you give her fifty quid for the chair.
Lenny: Er... Justin, kiểm tra chữ ký trước khi đưa bà ta 50 đồng cho cái ghế nhé.
Don't worry, Leny. I know what I'm doing.
Justin: ĐỪng lo, Leny. Tôi biết tôi đang làm gì mà.
I'll be with you in a minute.
Bà Griffiths: Tôi ra giờ đây.
Hello, I'm interested in that chair in the window.
Justin: Xin chào, tôi có hứng thú với chiếc ghế ở cửa sổ.
What? That old thing? It's been there for years!
Bà Griffiths: Gì cơ? Cái thứ cũ mèm đó hả? Nó đã ở đó nhiều năm trời rồi!
Has it? Er... it very nice. I think it could be Victorian.
Justin: Vậy sao? Ờ thì... nó rất hay. Tôi nghĩ nó có thể từ thời Victoria.
Really?
Bà Griffiths: Thật chứ?
Yes, I think I'm right. I've seen one or two other chairs like it.
Justin: Đúng, tôi nghĩ mình đúng đấy. Tôi đã từng thấy một vài cái ghế như thế rồi.
I think I could get a good price for that in London.
Tôi nghĩ tôi có thể ra giá tốt cho nó ở London.
I'll offer you fifty pounds.
Tôi sẽ trả bà 50 đồng.
Fifty! You must be mad, man!
Bà Griffiths: Năm mươi! Cậu điên rồi, cậu trai!
No, no. It's a fair price.
Justin: Không, không. Giá hợp lí đấy.
Well, then, it's yours.
Bà Griffiths: Ồ, vậy thì giờ nó là của cậu.
There you are then, fifty pounds.
Justin: Của bà đó, 50 bảng.
Goodbye.
Tạm biệt.
Oh, by the way, that painting's in a nice frame.
Oh, tiện thể thì bức tranh ở trong cái khung đẹp quá.
It's a nice picture, dear. Early nineteenth century, I've heard.
Bà Griffiths: Đó là một bức tranh đẹp, cậu à. Từ đầu thế kỷ 19, tôi nghe nói vậy.
Oh, no... no, it can't be. I've seen lots like it. It must be twentieth century.
Justin: Oh, không... không, sao mà thế được. Tôi thấy nhiều bức kiểu đó rồi. Chúng chắc chắc là phải vào thế kỷ 20.
There's no market for them. Still, I could use the frame.
Chả có chỗ buôn bán chúng đâu. Nhưng tôi vẫn có thể dùng chiếc khung.
All right. How much will you give me for it?
Bà Griffiths: Được. Vậy cậu trả tôi bao nhiêu để lấy nó?
Er... how about twenty pounds?
Justin: Er... 20 bảng thì sao?
Oh, no, dear. It must be worth more than that.
Bà Griffiths: Oh, không, cậu ơi. Phải nhiều hơn chứ.
It came from the big house on the hill.
Nó đến từ một ngôi nhà to trên đồi.
Did it? Let me have another look at it.
Justin: Thế ư? Để tôi xem cái nào.
Yes, the frame is really nice. I'll give you a hundred.
Đúng, khung tranh đẹp thật. Tôi trả một trăm.
Oh, dear, I don't know what to do.
Bà Griffiths: Ôi, cậu à tôi biết làm gì đây.
You see, I like that painting myself.
Cậu thấy đấy, tôi cũng thích bức tranh nữa.
All right, a hundred and twenty. That's my final offer.
Justin: Thôi được, 120. Giá cuối đấy.
Shall we say... a hundred and fifty?
Bà Griffiths: 150... được không?
OK. It's a deal.
Justin: Được. Tôi đồng ý.
Shall I wrap it for you?
Bà Griffiths: Tôi gói lại cho cậu nhé?
No, no. I've got the van outside.
Justin: Không, không, xe tải tôi đỗ bên ngoài.
It was nice doing business with you. Goodbye!
Buôn bán với bà tốt thật. Tạm biệt nhé!
Bye-bye, dear. Thank you.
Bà Griffiths: Tạm biệt. Cảm ơn cậu.
Owen?
Bà Griffiths: Owen?
Yes, my love?
Mr Griffiths: Gì vậy, em yêu?
I've sold another of your imitation Constables.
Bà Griffiths: Em lại bán được một bản chép tranh Constable rồi.
You'd better bring another one downstairs, if the paint's dry.
Anh nên mang một bản ữa xuống tầng nếu sơn đã khô.
The gentleman who bought it seemed very pleased with it.
Quý ngài mua nó có vẻ hài lòng về nó lắm.
Học câu