Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
THE KNOWLEDGE
HIỂU BIẾT
Becoming a London taxi driver isn't easy.
Trở thành một tài xế tắc xi ở Luân Đôn thì không phải dễ.
In order to obtain a licence to drive a taxi in London, candidates have to pass a detailed examination.
Để được cấp giấy phép lái tắc-xi ở Luân Đôn, thí sinh phải qua một kỳ thi rất chi tiết.
They have to learn not only the streets, landmarks and hotels, but also the quickest way to get there.
Họ phải học không chỉ tên đường, các mốc ranh giới, khách sạn, mà còn phải biết làm thế nào để đến những nơi đó trong thời gian ngắn nhất.
This is called "The Knowledge" by London cab drivers
Các bác tài Luân Đôn gọi những điều như thế là "ngón nghề"
and it can take years of study and practice to get "The Knowledge".
và để có được "ngón nghề" có thể phải mất nhiều năm học hỏi và thực hành.
Canditates are examined not only on the quickest routes
Người ta kiểm tra các thí sinh không chỉ về lộ trình nhanh nhất
but also on the quickest routes at different times of the day.
mà còn về lộ trình nhanh nhất vào những thời điểm khác nhau trong ngày.
People who want to pass the examination spend much of their free time driving
Những ai muốn đậu kỳ thi này đều phải dành phần lớn giờ rảnh của mình lái xe
or even cycling around London, studying maps and learning the huge street directory by heart.
hoặc thậm chí đạp xe lòng vòng quanh Luân Đôn, nghiên cứu bản đồ và học thuộc lòng cuốn sách chỉ dẫn đường sá đồ sộ.
Monty Hunter is taking the examination now.
Monty Hunter đang dự thi.
Listen the examiner's question and try to follow Monty's directions on the map of London.
Chú ý nghe câu hỏi của giám khảo và cố gắng theo dõi những lời hướng dẫn của Monty trên bản đồ Luân Đôn. on the map of London.
OK, Monty. Ready? You're outside Buckingham Palace
Giám khảo: Được rồi, Monty. sẵn sàng chưa? Anh đang ở bên ngoài Điện Buckingham
and you've just picked up a passenger who wants to go to St Paul's Cathedral.
và anh vừa đón một hành khách muốn đi đến Nhà thờ St Paul.
It isn't the rush-hour. Use the most direct route.
Lúc này không phải là giờ cao điểm. Hãy sử dụng lộ trình trực tiếp nhất.
Monty: I'd go straight alone the Mall,
Monty: Tôi sẽ đi thẳng theo khu Thượng xá,
round the one-way system at the Trafalgar Square, and turn into Northumberland Avenue.
vòng quanh hệ thống đường một chiều ở Quảng trường Trafalga, rồi rẽ vào Đại lộ Northumberland.
I'd turn left along the Embankment and carry on as far as Blackfriars Bridge,
Tôi sẽ rẽ trái theo đường Bờ đê và chạy thẳng cho đến cầu Blackfriars,
turn left into New Bridge Street, then right at Ludgate Circus and up Ludgate Hill to St Paul's.
rẽ trái vào đường New Bridge, rồi rẽ phải tại Ludgate Circus và rồi ngược lên Ludgate Hill đến St Paul.
Travelling on the London underground (the "tube") presents few difficulties for visitors because of the clear colour-coded maps.
Du khách đi xe điện ngầm ở Luân Đôn gặp ít khó khăn vì đã có những bản đồ chỉ dẫn bằng màu sắc rõ ràng.
It is always useful to have plenty of spare change with you because there are often long queues at the larger stations.
Có nhiều tiền lẻ để sẵn luôn luôn có lợi vì thường hay có những hàng người xếp dài ở các trạm lớn.
If you have enough change you can buy your ticket from a machine.
Nếu bạn có đủ tiền lẻ, bạn có thể mua vé từ máy bán vé tự động.
You will find signs which list the stations in alphabetical order, with the correct fares, near the machines.
Bạn sẽ thấy những biển hiệu liệt kê của các trạm xe điện ngầm theo thứ tự ABC với số tiền vé, gần máy bán vé.
There are automatic barriers which are operated by the tickets.
Có những ba-ri-e tự động vận hành bằng các vé này.
You should keep the ticket, because it is checked at the destination.
Bạn phải giữ vé vì người ta sẽ kiểm tra ở nơi bạn tới.
Listen to these people talking about the underground map, and follow their routes on the map.
Hãy nghe những người này nói về bản đồ xe điện ngầm và hãy theo dõi lộ trình của họ trên bản đồ. and follow their routes on the map.
Peter and Susan have just arrived at Victoria.
Peter và Susan vừa mới đến Victoria.
Right. We've got to get to Baker Street. Can you see it?
Peter: Được rồi. Chúng ta phải đến đường Baker. Chị có thấy không?
Yes, it's up here. It looks easy enough.
Susan: Có, nó ở chỗ này. Cũng dễ thôi.
We just take the Victoria line to Green Park, then change to the Jubilee line.
Chúng ta cứ theo tuyến Victoria đến Green Park, rồi đổi sang tuyến Jubilee.
That goes straight there. It's only the second stop from Green Park.
Nó chạy thẳng đến đó. Đấy là trạm ngừng thứ hai tính từ Green Park.
Laura is at the enquiry office at King's Cross.
Laura đang ở phòng chỉ dẫn tại King's Cross.
Oh, excuse me. How do I get to King's Road, Chelsea.
Laura: Ồ, xin lỗi. Làm sao đến King's Road ở Chelsea?
I mean, which is the nearest tube station?
Tôi muốn hỏi là trạm xe điện nào gần nhất.
Clerk: You want Sloane Square. Take a look at this map.
Thư ký: Bạn muốn đến Quảng trường Sloane. Hãy nhìn vào bản đồ này.
The best way is to take the Victoria line, that's this light blue one, as far as Victoria Station.
Nhanh nhất là đi theo tuyến Victoria, có đánh dấu màu xanh nhạt như thế này, cho đến trạm Victoria.
Then you'll have to change.
Rồi cô phải đổi tàu.
When you get to Victoria, follow the signs for the Circle and District lines, they're on the same platform.
Khi cô đến Victoria, hãy theo tín hiệu chỉ tuyến Circle (bùng binh) và tuyến District (Quận), hai tuyến này ở cùng một sân ga.
Then take the first westbound train.
Cô hãy đáp chuyến tàu đầu tiên đi về hướng Tây.
It doesn't matter which one it is. Sloane Square's the next stop.
Tàu nào cũng được. Trạm dừng kế tiếp là Quảng trường Sloane.
Laura: Thank you very much indeed.
Laura: Cảm ơn ông rất nhiều.
Simon and Elizabeth are at Waterloo.
Simon và Elizabeth đang ở Waterloo.
Simon: Where's a map?
Simon: Bản đồ đâu?
Elizabeth: There's one over here.
Elizabeth: Ở đây có một bản.
They said the hotel was near Russell square. Can you see it?
Người ta nói khách sạn ở gần Quảng trường Russell. Anh có thấy không?
Simon: Yes, it's up here. In the top right of the map.
Simon: Có, nó ở đây. Ở góc phải phía trên của bản đồ.
Look, I reckon we should take the Bakerloo as far as Piccadilly Circus,
Nhìn xem, anh nghĩ là chúng ta nên theo tuyến Bakerloo đến Piccadilly Circus,
then change to the Piccadilly line, that's the dark blue one.
rồi đổi sang tuyến Piccadilly, đó là tuyến có đánh dấu màu xanh sẫm.
It's only four stops to Russell Square.
Từ đó đến Quảng trường Russell chỉ có 4 trạm ngừng.
Elizabeth: Are you sure that's the quickest way?
Elizabeth: Anh có chắc đây là cách nhanh nhất không?
We could take the Northern line (it's the black one) to Leicester Square, and join the Piccadilly line there.
Chúng ta có thể đi theo tuyến Bắc (tuyến đánh dấu màu đen) đến Quảng trường Leicester, rối theo tuyến Piccadilly đến đó.
Simon: There's not much in it, really. We might as well take the Northern.
Simon: Thực ra thì cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu. Chúng ta đi theo tuyến Bắc cũng được.
Have you got any change for the ticket machine?
Em có tiền lẻ để mua vé ở máy tự động không?
Học câu