Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

detailed

/ˈdiː.teɪld/

chi tiết

a detailed account

obtain

/əbˈteɪn/

đạt được, giành được, thu được

he always manages to obtain what he wants

landmark

/ˈlænd.mɑːk/

mốc, toà nhà hoặc địa điểm nổi bật

the Empire State Building is a famous landmark on the New York skyline

cathedral

/kəˈθiː.drəl/

nhà thờ lớn

square

/skweər/

quảng trường

a square room

direct

/daɪˈrekt/

thẳng, trực tiếp

a direct flight

destination

/ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/

điểm đến

Tokyo is our final destination

Chọn tất cả