Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
I don't know what happened, but it must have happened suddenly.
Tôi không biết rõ điều gì đã xảy ra, nhưng ắt điều đó phải xảy ra đột ngột lắm.
Why do you think that?
Sao bạn lại nghĩ vậy?
Think about it.
Thử nghĩ xem.
There were toys on the captain's bed, weren't there?
Có đồ chơi trên giường thuyền trưởng, phải không nào?
The child must have been playing, and they must have interrupted her suddenly.
Ăt hẳn là đứa bé đang chơi và người ta đã thình lình ngăn nó lại.
Yes, that's true.
Ừ, đúng đấy.
And the food was on the table.
Và còn thức ăn trên bàn nữa chứ.
They must have been eating, or getting ready to eat.
Ăt hẳn là người ta đang ăn hoặc sắp sửa ăn.
I'll tell you my theory.
Để tôi nói cho bạn nghe giả thuyết của tôi.
The lifeboat was missing, right?
Xuồng cứu mạng không còn nữa, đúng không nào?
They could have been practising their emergency drill.
Có thể họ đã thực tập tình huống khẩn cấp.
They must have got into the boat, and launched it.
Họ lao xuống xuồng và họ hạ nó xuống biển.
All right, but what happened to the boat?
Cứ cho là vậy đi, nhưng chuyện gì đã xảy ra với chiếc xuồng?
Ah! They may have been rowing the lifeboat round the ship,
A! Có thể họ chèo xuồng quanh con tàu,
and there must have been a gust of wind, then the ship could have moved forward and run down the lifeboat.
và chắc là có một cơn gió mạnh làm cho con tàu giạt về phía trước và làm cho xuồng chìm.
That explains the marks on the bows!
Điều này giải thích các vết cắt trên mũi tàu!
Come on! They can't all have been sitting in the lifeboat.
Thôi đi! Họ đâu có thể nào ngồi cả trên xuồng cứu mạng được.
What about the captain? He should have been steering the ship!
Thế còn thuyền trưởng thì sao? Lẽ ra ông ta phải lái tàu chứ!
Ah, he might have been watching the drill, and jumped in to save the others!
Ư, có thể ông ta theo dõi cuộc diễn tập và nhảy xuống biển để cứu những người khác.
Học câu