Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

interrupt

/ˌɪn.təˈrʌpt/

cắt ngang, làm gián đoạn

trade between the two countries was interrupted by the war

theory

/ˈθɪə.ri/

thuyết, học thuyết, giả thuyết

Darwin's theory of evolution

explain

/ɪkˈspleɪn/

giải nghĩa

a dictionary explains the meaning of words

captain

/ˈkæp.tɪn/

thuyền trường, đội trưởng

Chọn tất cả