Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

THE MASS MEDIA - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

timetable

/ˈtaɪmˌteɪ.bəl/

lịch trình

page

/peɪdʒ/

trang sách

read a few pages of a book

shorts

/ʃɔːts/

quần đùi, quần sọt

council

/ˈkaʊn.səl/

hội đồng (cung cấp dịch vụ: giáo dục, nhà cửa, thư viện,...)

city council

appointment

/əˈpɔɪnt.mənt/

cuộc hẹn

I'm looking for a permanent appointment

toy

/tɔɪ/

đồ chơi

mistake

/mɪˈsteɪk/

nhầm lẫn, lỗi

you can't arrest me! There must be come mistake

quarrel

/ˈkwɒr.əl/

tranh cãi, cãi nhau

pick a quarrel wih somebody

demolish

/dɪˈmɒl.ɪʃ/

phá huỷ hoàn toàn

they've demolished the slum district

Chọn tất cả