Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

THE MASS MEDIA - READING & WRITING

học từ vựng

0%

Từ cần học

tv

/,ti:'vi:/

ti vi

what's on TV tonight?

channel

/ˈtʃæn.əl/

kênh truyền hình

programme

/ˈprəʊ.ɡræm/

chương trình

there is an interesting programme on television tonight

documentary

/ˌdɒk.jəˈmen.tər.i/

phim tài liệu

documentary film

comment

/ˈkɒm.ent/

lời nói, lời nhận xét, lời bình luận

make comments on an event

radio

/ˈreɪ.di.əʊ/

máy nghe đài phát thanh, ra-đi-ô

send a message by radio

brain

/breɪn/

trí óc

portrait

/ˈpɔː.trət/

sự miêu tả chi tiết, chân dung chi tiết

paint somebody's portrait

drama

/ˈdrɑː.mə/

vở kịch, kịch nói

comedy

/ˈkɒm.ə.di/

hài kịch, phim hài

theatre

/ˈθɪə.tər/

kịch sân khấu

an open-air theatre

sport

/spɔːt/

thể thao

he's very fond of sport

quiz

/kwɪz/

đố vui, thi đố

a general knowledge quiz

advantage

/ədˈvɑːn.tɪdʒ/

lợi thế, ưu thế

he has the advantage of a steady job

passive

/ˈpæs.ɪv/

bị động, thụ động

passive obedience

lazy

/ˈleɪ.zi/

lười biếng

interfere

/ˌɪn.təˈfɪər/

can thiệp vào, ngăn cản

it's unwise to interfere between husband and wife

Chọn tất cả