Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

THE MASS MEDIA - SPEAKING & LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

summary

/ˈsʌm.ər.i/

bản tóm tắt, bản tóm lược

a two-page summary of a government report

newspaper

/ˈnjuːzˌpeɪ.pər/

báo, tờ báo

daily newspaper

magazine

/ˌmæɡ.əˈziːn/

tạp chí

aurally

/'ɔ:rəli/

bằng thính giác, bằng tai

visually

/ˈvɪʒ.u.ə.li/

bằng thị giác, bằng mắt, trực quan

visually handicapped

present

/ˈprez.ənt/

trình bày

everybody present welcomed the decision

climb

/klaɪm/

leo, trèo

climb a wall

dictionary

/ˈdɪk.ʃən.ər.i/

từ điển

an English dictionary

healthy

/ˈhel.θi/

khỏe mạnh

a healthy child (tree)

strong

/strɒŋ/

 mạnh mẽ

strong cloth

distinctive

/dɪˈstɪŋk.tɪv/

riêng biệt, khác biệt

she has a very distinctive way of walking

view

/vjuː/

cảnh, quang cảnh

we came in view of the lake as we turned the corner

cloudy

/ˈklaʊ.di/

đầy mây, nhiều mây

a cloudy sky

Chọn tất cả