Atomic

IELTS

THE NATURAL WORLD 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

agriculture

/ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər/

nông nghiệp

climate

/ˈklaɪ.mət/

khí hậu

pesticide

/ˈpes.tɪ.saɪd/

thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng

predator

/ˈpred.ə.tər/

thú ăn thịt

species

/ˈspiː.ʃiːz/

(sinh vật học) loài

a species of antelope

vermin

/ˈvɜː.mɪn/

sâu bọ

exterminate vermin

catastrophic

/,kætə'strɒfik/

thảm khốc, thê thảm

a catastrophic failure

domesticated

/dəˈmes.tɪ.keɪ.tɪd/

thuần hoá (súc vật)

he's become a lot more domesticated since his marriage

resistant

/rɪˈzɪs.tənt/

có sức đề kháng, có sức chịu đựng (bệnh tật,...)

vulnerable

/ˈvʌl.nər.ə.bəl/

dễ bị tổn thương, dễ bị làm hại

young birds are very vulnerable to predators

scent

/sent/

mùi thơm, hương thơm

the scent of roses

vegetation

/ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃən/

thực vật, cây cối, thảm thực vật

the luxuriant vegetation of the tropical rain forests

disaster

/dɪˈzɑː.stər/

thảm họa, thiên tai

a natural disaster

prey

/preɪ/

con mồi

a beast of prey

weed

/wiːd/

cỏ dại

arid

/ˈær.ɪd/

khô cằn (đất)

the arid deserts of Africa

endangered

/ɪnˈdeɪn.dʒəd/

có nguy cơ tuyệt chủng

smoking endangers your health

Chọn tất cả