Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

THE STORY OF MY VILLAGE - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

cow

/kaʊ/

con bò cái

milk cow

town

/taʊn/

thị trấn

the historic town of Cambridge

couch

/kaʊtʃ/

ghế bành

coat

/kəʊt/

áo choàng, áo khoác

bowl

/bəʊl/

cái bát

a sugar bowl

bone

/bəʊn/

xương

this fish has a lot of bones in it

note

/nəʊt/

tiền giấy

he stat taking notes of everything that was said

cart

/kɑːt/

xe ngựa

medicine

/ˈmed.ɪ.sən/

y học, y khoa

a Doctor of Medicine

slippery

/ˈslɪp.ər.i/

trơn trượt

a slippery road

Chọn tất cả