Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

THE STORY OF MY VILLAGE - READING & WRITING

học từ vựng

0%

Từ cần học

field

/fiːld/

cánh đồng

a fine field of wheat

straw

/strɔː/

rơm rạ, cỏ tranh

a straw mattress

mud

/mʌd/

bùn, đất ướt nhão

my shoes are covered (plastered) in (with) mud

lifestyle

/ˈlaɪf.staɪl/

lối sống, cách sống

he and his brother have quite different lifestyles

house

/haʊs/

ngôi nhà 

be quiet or you will wake the whole house

brick

/brɪk/

gạch

turn

/tɜːn/

rẽ, đổi chiều, đổi hướng

the wheels of the car began to turn

left

/left/

bên trái

the left hand

right

/raɪt/

về bên phải, thuộc bên phải

you were quite right to refuse

direction

/daɪˈrek.ʃən/

sự chỉ đường, sự hướng dẫn

the aircraft was flying in a northerly direction

railway

/ˈreɪl.weɪ/

đường sắt, đường ray xe lửa

village

/ˈvɪl.ɪdʒ/

làng quê

the village school

simple

/ˈsɪm.pəl/

đơn giản

a simple problem

grandchildren

/'grændt∫aid/

những đứa cháu

shortage

/ˈʃɔː.tɪdʒ/

sự thiếu; số lượng thiếu

food shortage

Chọn tất cả