Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
About a thousand years ago, people known as the Vikings were known and feared throughout Europe.
Khoảng một ngàn năm trước, ở khắp Châu Âu đã biết đến và rất sợ hãi người Vikings
The Vikings were the people of the northern part of Europe, called Scandinavia,
Người Viking là những người ở miền bắc châu Âu, được gọi là Scandinavia,
which includes the modern countries of Denmark, Norway, and Sweden.
ngày nay bao gồm các quốc gia Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển.
The Vikings made their living by farming and fishing.
Người Viking đã kiếm sống bằng nghề nông và câu cá.
However, by about the year 700,
Tuy nhiên, vào khoảng năm 700,
they began making attacks, or raids, upon towns along the coasts of Europe in order to steal the wealth of those towns.
Nhọ bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công vào các thị trấn dọc theo bờ biển của châu Âu để ăn cắp của cải của những thị trấn đó.
The Vikings made their attacks very quickly and without any warning.
Người Viking đã tấn công rất nhanh chóng và không hề cảnh báo.
They were very cruel to the people of the towns they attacked,
Họ rất tàn nhẫn với những người trong thị trấn mà họ tấn công,
and they sometimes destroyed the towns by burning down the buildings.
và đôi khi họ phá hủy các thị trấn bằng cách đốt cháy các tòa nhà.
In some parts of Europe, the local kings would often fight against the Vikings.
Ở một số vùng của châu Âu, các vị vua địa phương thường chiến đấu chống lại người Viking.
Sometimes, however, the kings would pay the Vikings in order to persuade them not to attack.
Đôi khi, các vị vua sẽ trả tiền cho người Viking để thuyết phục họ không tấn công.
Although the Vikings were known as fierce warriors, they also built excellent ships.
Mặc dù người Viking được gọi là chiến binh khốc liệt, họ đã chế tạo những con tàu xuất sắc.
The wooden Viking ships, called longboats, were able to sail even in very bad weather.
The wooden Viking ships, called longboats, were able to sail even in very bad weather. Các tàu Viking bằng gỗ, được gọi là tàu sà lúp, đã có thể đi thuyền ngay cả trong thời tiết rất xấu.
Many Viking longboats were about 20 metres long, but some were nearly 90 metres long.
Nhiều chiếc thuyền Viking dài khoảng 20 mét, nhưng một số dài gần 90 mét.
The Viking sailors used both sails and oars to move their ships.
Các thủy thủ Viking sử dụng cả buồm và mái chèo để di chuyển tàu của họ.
The Vikings travelled across a large area.
Người Viking đi qua một khu vực rộng lớn.
They made many of their attacks in Britain, France, and Germany,
Họ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công của họ ở Anh, Pháp và Đức,
but sometimes sailed south, into the Mediterranean Sea.
Nhưng đôi khi đi về phía nam, vào biển Địa Trung Hải.
Other Vikings moved to the east,
Những người Viking khác di chuyển về phía đông,
and then south along the rivers of Russia.
và sau đó về phía nam dọc theo các con sông của Nga.
Some even went as far as the area that is now the country of Turkey.
Một số thậm chí đã đi xa như khu vực mà bây giờ là đất nước của Thổ Nhĩ Kỳ.
In some places, the Vikings decided to stay.
Ở một số nơi, người Viking quyết định ở lại.
Many Vikings settled in England and in France, and eventually they mixed with the local people.
Nhiều người Viking định cư ở Anh và Pháp, và cuối cùng họ hòa nhập với người dân địa phương.
Other Vikings settled in Russia and also mixed with the people there.
Những người Viking khác định cư tại Nga và cũng hòa nhập với những người ở đó.
The most famous travels of the Vikings were in the Atlantic Ocean.
Những chuyến đi nổi tiếng nhất của người Viking là ở Đại Tây Dương.
Vikings sailed westward to the island of Iceland where many of them stayed.
Người Viking đi về phía tây đến đảo Iceland, nơi nhiều người trong số họ ở lại.
Today, the people of Iceland are descended from the Vikings.
Ngày nay, người dân Iceland là hậu duệ của người Viking.
Some Vikings sailed farther west to the cold island of Greenland.
Một số người Viking đi thuyền xa hơn về phía tây đến hòn đảo lạnh của Greenland.
Vikings lived in Greenland for several generations, but eventually they died out.
Người Viking sống ở Greenland trong nhiều thế hệ, nhưng cuối cùng họ đã chết.
Some Vikings had gone even further west and reached the Canadian island of Newfoundland.
Một số người Viking đã đi xa hơn về phía tây và đến đảo Newfoundland của Canada.
The Vikings only stayed for a few years, but they had reached North America about 500 years before Christopher Columbus!
Người Viking chỉ ở lại một vài năm, nhưng họ đã đến Bắc Mỹ khoảng 500 năm trước Christopher Columbus!
Gradually, the Vikings became converted to the Christian religion.
Dần dần, người Viking đã trở thành tôn giáo theo đạo Thiên chúa giáo.
They also stopped raiding the towns of Europe, and instead of fighting,
Họ cũng ngừng đột kích các thị trấn châu Âu, và thay vì chiến đấu,
they began trading with their neighbors.
Họ bắt đầu giao dịch với hàng xóm của họ.
Today, the Scandinavian countries are known as very peace-loving nations.
Ngày nay, các quốc gia Scandinavia được biết đến là quốc gia rất hòa bình.
Học câu