Atomic

600 từ vựng toeic

Theater : Rạp Hát

học từ vựng

0%

Từ cần học

action

/ˈæk.ʃən/

Diễn biến (của vở kịch)

the time has come for action

approach

/əˈprəʊtʃ/

tiến gần, tiếp cận; đường tiến vào, lối vào; thăm dò, tiếp xúc

winter is approaching

audience

/ˈɔː.di.əns/

khán giả, thính giả, độc giả

the audience was (were) enthusiastic on the opening night of the play

creative

/kriˈeɪ.tɪv/

sáng tạo

creative power

dialogue

/ˈdaɪ.ə.lɒɡ/

cuộc đối thoại, giai thoại

a novel with long description and little dialogue

element

/ˈel.ɪ.mənt/

yếu tố, nguyên tố

elements of comparison

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

kinh nghiệm, từng trải

does she have much experience of teaching?

occur

/əˈkɜːr/

xuất hiện; xảy ra, xảy đến

when did the accident occur?

perform

/pəˈfɔːm/

thực hiện, thi hành; trình bày, biểu diễn, đóng vai

perform a task

rehearse

/rəˈhɜːs/

diễn tập; nhắc lại, kể lại

review

/rɪˈvjuː/

sự phê bình, lời phê bình

the terms of the contract are subject to review

Chọn tất cả