Atomic

IELTS

THROUGH THE AGES 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

century

/ˈsen.tʃər.i/

thế kỷ

the 20th century

decade

/ˈdek.eɪd/

thập kỷ

era

/ˈɪə.rə/

thời đại, kỷ nguyên

the Christian era

excavation

/ˌeks.kəˈveɪ.ʃən/

sự khai quật

excavation of the site will begin tomorrow

generation

/ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/

thế hệ, đời

the generation of heart by friction

millennium

/mɪˈlen.i.əm/

thiên niên kỷ

consecutive

/kənˈsek.jə.tɪv/

liên tục, liên tiếp, tiếp liền nhau

three consecutive days

imminent

/ˈɪm.ɪ.nənt/

sắp xảy ra

be faced with imminent death

middle-aged

/ˌmɪd.əlˈeɪdʒd/

ở tuổi trung niên, trung niên

a middle-aged man

date

/deɪt/

ngày

date of birth

calendar

/ˈkæl.ən.dər/

lịch (ghi năm tháng)

a desk calendar

hour

/aʊər/

giờ, tiếng đồng hồ

a three hours' journey / a three-hour journey

night

/naɪt/

buổi tối

on Sunday night

minute

/ˈmɪn.ɪt/

phút

it's ten minutes past (to) six

weekend

/ˌwiːkˈend/

cuối tuần

spend the weekend at home

historical

/hɪˈstɒr.ɪ.kəl/

thuộc về lịch sử, mang tính lịch sử

historical studies

careful

/ˈkeə.fəl/

cẩn thận, thận trọng

ancient

/ˈeɪn.ʃənt/

xưa, cổ kính, lâu đời

ancient civilizations

accident

/ˈæk.sɪ.dənt/

tai nạn

be killed in a car accident

Chọn tất cả