Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Starter)

TIME 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

time

/taɪm/

thời gian

future time

day

/deɪ/

ngày

the sun gives us light during the day

month

/mʌnθ/

tháng

lunar month

year

/jɪər/

năm

in the year 1865

date

/deɪt/

ngày tháng năm

date of birth

week

/wiːk/

tuần

what day of the week is it?

weekend

/ˌwiːkˈend/

cuối tuần

spend the weekend at home

morning

/ˈmɔː.nɪŋ/

buổi sáng

I'll see him tomorrow morning

afternoon

/ˌɑːf.təˈnuːn/

buổi xế trưa, chiều

evening

/ˈiːv.nɪŋ/

buổi chiều tối

midnight

/ˈmɪd.naɪt/

nửa đêm

hour

/aʊər/

giờ, tiếng đồng hồ

a three hours' journey / a three-hour journey

quarter

/ˈkwɔː.tər/

quý

a quarter of a mile

o'clock

/əˈklɒk/

giờ (theo sau các chữ số từ 1 đến 12)

weekday

/ˈwiːk.deɪ/

ngày trong tuần

I only work on weekdays, not at weekends

century

/ˈsen.tʃər.i/

thế kỷ

the 20th century

decade

/ˈdek.eɪd/

thập kỷ

millennium

/mɪˈlen.i.əm/

thiên niên kỷ

night

/naɪt/

buổi tối, đêm

on Sunday night

Chọn tất cả