Atomic

TOEFL (NEW)

TIME EFFICIENCY

học từ vựng

0%

Từ cần học

arbitrarily

/'ɑ:bitrərili/

một cách tùy ý

automatically

/ˌɔː.təˈmæt.ɪ.kəl.i/

một cách tự động

exponentially

/,ekspəʊ'nen∫əli/

theo cấp số nhân

increase exponentially

infinitesimal

/ˌɪn.fɪ.nɪˈtes.ɪ.məl/

vô cùng, cực kỳ nhỏ

an infinitesimal increase

parallel

/ˈpær.ə.lel/

đồng thời

parallel lines

proportion

/prəˈpɔː.ʃən/

phần, phần của tổng thể, tỉ lệ

the proportion of the population still speaking the dialect is very small

rate

/reɪt/

tốc độ

the annual birth rate

sequence

/ˈsiː.kwəns/

dãy, chuỗi

describe the sequence of events

valuation

/ˌvæl.juˈeɪ.ʃən/

sự đánh giá

land valuation

measurement

/ˈmeʒ.ə.mənt/

sự đo lường; phép đo

the system of measurement

regardless

/rɪˈɡɑːd.ləs/

bất kể

I protested but he carried on regardless

track

/træk/

theo dõi

motorcar track

execute

/ˈek.sɪ.kjuːt/

thực thi

execute somebody's commands

cycle

/ˈsaɪ.kəl/

chu kỳ, chu trình

the cycle of the seasons

adjust

/əˈdʒʌst/

điều chỉnh, làm cho thích hợp

she carefully adjusted her clothes and her hair before going out

maximize

/ˈmæk.sɪ.maɪz/

tối đa hóa

effort

/ˈef.ət/

sự cố gắng, sự nỗ lực

he must put more effort into his work

priority

/praɪˈɒr.ə.ti/

sự ưu tiên

Japan's priority [over other countries] in the field of microelectronics

obsess

/əbˈses/

ám ảnh

obsessed by (with) the fear of unemployment

Chọn tất cả