Atomic

600 từ vựng toeic

Trains : Tàu Điện

học từ vựng

0%

Từ cần học

comprehensive

/ˌkɒm.prɪˈhen.sɪv/

bao hàm, toàn diện; mau hiểu, lĩnh hội nhanh

a comprehensive term

duration

/djʊəˈreɪ.ʃən/

khoảng thời gian (tồn tại một sự việc)

for the duration of the war

entitle

/ɪnˈtaɪ.təl/

cho phép làm cái gì, cho phép có cái gì

she read a poem entitled "The Apple Tree"

fare

/feər/

cước phí, tiền (vé) tàu xe

travel at half fare

offset

/ˌɒfˈset/

bù lại, bù đắp, đền bù; in ốp-sét;

he put his prices to offset the increased cost of materials

operate

/ˈɒp.ər.eɪt/

hoạt động, chạy (máy); thao tác, thực hiện, tiến hành, triển khai...

the machine operates night and day

punctually

/'pʌŋkt∫ʊəli/

đúng giờ, không chậm trễ

arrive punctually

relatively

/ˈrel.ə.tɪv.li/

tương đối, vừa phải, hơi; có quan hệ với, có liên quan

considering the smallness of the car, it is relatively roomy inside

remainder

/rɪˈmeɪn.dər/

phần còn lại, chỗ còn lại; số dư, phần dư

ten people came in, but the remainder stayed outside

remote

/rɪˈməʊt/

xa, xa xôi, xa xăm; xa cách, hẻo lánh, cách biệt

a remote region

Chọn tất cả