Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
There are many forests in North America.
Có nhiều khu rừng ở Bắc Mỹ
There are many trees in these forests.
Có nhiều loại cây ở trong những khu rừng này
Some of these trees are more than two hundred feet tall.
Một số cây cao hơn 200 feet
Some are over five hundred years old.
Một vài cây khác có hàng trăm năm tuổi
Several kinds of trees grow in these forests
Nhiều loài cây được trồng ở những khu rừng
Fir, cedar, and pine are three.
Cây linh sam, cây thuyết tùng, cây thông là ba loại cây được trồng nhiều ở đây
These trees grow in different areas. Some grow in forests. Some grow on the mountains.
Những cây này mọc ở những khu vực khác nhau. Một số mọc trong rừng. Số khác mọc trên núi.
People who lived in this place long ago used these trees to make things out of wood.
Những người sinh sống ở nơi này từ lâu đã sử dụng những cây này để tạo ra các sản phẩm được làm từ gỗ.
Many of these trees are now in special areas.
Nhiều cây trong số này hiện đang ở trong các khu vực đặc biệt.
These areas are called forest reserves or national parks.
Những khu vực này được gọi là khu bảo tồn hoặc vườn quốc gia.
Some parks charge a small entrance fee.
Một số vườn quốc gia tính phí vào cửa.
Visitors must pay the fee to enter the parks.
Du khách phải trả lệ phí để vào tham quan những địa điểm này.
Then they can walk among the beautiful old trees.
Sau đó, họ có thể đi bộ giữa các hàng cây cổ thụ.
They must take care not to damage the trees. We should all take care of forests.
Họ phải cẩn thận không làm hỏng cây. Tất cả chúng ta nên chăm sóc rừng.
Học câu