17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

forest

rừng

Xóa

several

vài

Xóa

hundred

trăm

Xóa

visitor

du khách, người đến thăm

Xóa

damage

phá hủy, làm hỏng