Atomic

Từ vựng Marketing

Marketing 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

advertising

/ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/

quảng cáo

he works in advertising

benefit

/ˈben.ɪ.fɪt/

lợi ích

my holiday wasn't of much benefit to me

buyer

/ˈbaɪ.ər/

người mua

have you found a buyer for your house?

auction-type pricing

/’ɔ:k∫n-taip ˈpraɪ.sɪŋ/

định giá trên cơ sở đấu giá

brand acceptability

/brænd ək,septə’biliti/

chấp nhận nhãn hiệu

brand awareness

/brænd ə´wɛənis/

nhận thức nhãn hiệu

brand equity

/brænd ’ekwiti/

giá trị nhãn hiệu

brand loyalty

/brænd ’lɔiəlti/

trung thành nhãn hiệu

brand mark

/brænd mɑːk/

dấu hiệu của nhãn hiệu

brand name

/brænd neɪm/

nhãn hiệu

brand preference

/ brænd ’prefərəns/

ưa thích nhãn hiệu

break-even analysis

/ breɪk-iː.v ə n ’ænəlaɪz/

phân tích hòa vốn

break-even point

/ breɪk-iː.v ə n ’ pɔɪnt/

điểm hòa vốn

by-product pricing

/baɪ-prɒd.ʌkt praɪ.sɪŋ /

định giá sản phẩm thứ cấp

captive-product pricing

/kæp.tɪv-prɒd.ʌkt praɪ.sɪŋ/

định giá sản phẩm bắt buộc

Chọn tất cả