17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài