Atomic

Từ vựng Marketing

Marketing 6

học từ vựng

0%

Từ cần học

multi-channel conflict

/mʌl.ti-’tʃænlˈkɒn.flɪkt/

mẫu thuẫn đa cấp

natural environment

/'nætʃ. ə r. ə l ɪn'vaɪ.r ə n.mənt/

yếu tố (môi trường) tự nhiên

need

/niːd/

nhu cầu

need I come?

network

/ˈnet.wɜːk/

mạng lưới

a network of raiklways

observation

/ˌɒb.zəˈveɪ.ʃən/

sự quan sát, sự theo dõi

observation of an animal's behaviour

optional- feature pricing

/ˈɒp.ʃən.əl ˈfiː.tʃər ˈpraɪ.sɪŋ/

định giá theo tính năng

packaging

/ˈpæk.ɪ.dʒɪŋ/

đóng gói

perceived – value pricing

/pəˈsiːv 'væl.juː 'praɪ.sɪŋ/

định giá theo giá trị nhận thức

personal interviewing

/ˈpɜː.sən.əl ɪntəvjuːɪŋ /

phỏng vấn trực tiếp

physical distribution

/ˈfɪz.ɪ.kəl dɪs.trɪbjuː.ʃ ə n/

phân phối vật chất

place

/pleɪs/

phân phối

is this the place where it happened?

political-legal environment

/pəˈlɪt.ɪ.kəl ˈliː.ɡəl ɪnˈvaɪ.rən.mənt/

yếu tố (môi trường) chính trị

poisoning

/ˈpɔɪ.zən.ɪŋ/

định vị

lead poisoning

post-purchase behavior

/pəʊst ˈpɜː.tʃəs bɪˈheɪ·vjər/

hành vi sau mua

price

/praɪs/

giá, giá cả

what is the price of this shirt?

Chọn tất cả