17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

price discount

giảm giá

Xóa

price elasticity

co dãn của cầu theo giá

Xóa

primary data

thông tin sơ cấp

Xóa

problem recognition

nhận thức vấn đề

Xóa

product

sản phẩm

Xóa

product concept

quan điểm trọng sản phẩm

Xóa

product-building pricing

định giá trọn gói

Xóa

product-form pricing

định gía theo hình thức sản phẩm

Xóa

production concept

quan điểm trọng sản xuất

Xóa

product-line pricing

định giá theo họ sản phẩm

Xóa

product-mix pricing

định giá theo chiến lược sản phẩm

Xóa

product-variety marketing

tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm

Xóa

promotion

chiêu thị

Xóa

promotion pricing

đánh giá khuyến mãi

Xóa

public relation

quan hệ cộng đồng