Atomic

Từ vựng Marketing

Marketing 8

học từ vựng

0%

Từ cần học

pull strategy

/pʊl ˈstræt.ə.dʒi/

chiến lược tiếp thị lôi kéo

purchase decision

/ˈpɜː.tʃəs dɪˈsɪʒ.ən/

quyết định mua

purchaser

/ˈpɜː.tʃə.sər/

người mua (trong hành vi mua)

the purchaser of the house will pay the deposit next week

push strategy

/pʊʃ ˈstræt.ə.dʒi/

chiến lược tiếp thị đẩy

quantity discount

/ˈkwɒn tɪ ti ˈdɪs.kaʊnt/

bảng câu hỏi

questionaries

/'kwestʃənəri/

bảng câu hỏi

relationship marketing

/rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/

tiếp thị dựa trên quan hệ

research and development (r & d)

/rɪˈsɜːtʃ dɪˈvel.əp.mənt/

nghiên cứu và phát triển

retailer

/ˈriː.teɪ.lər/

người bán lẻ; doanh nghiệp bán lẻ

sales concept

/seɪlz ˈkɒn.sept/

quan điểm trọng bán hàng

sales information system

/seɪlzˌɪn fərˈmeɪ ʃən ˈsɪs.təm/

hệ thống thông tin bán hàng

sales promotion

/seɪlz prəˈməʊ.ʃən/

khuyến mại

satisfaction

/ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/

sự vừa ý, sự thỏa mãn

get satisfaction from one's work

sealed-bid auction

/siːld bɪdˈɔːk.ʃən/

đấu giá kín

seasonal discount

/ˈsiː.zən.əl ˈdɪs kaʊnt/

giảm giá theo mùa

Chọn tất cả